Process OPTIMISATION

Process OPTIMISATIONPokiaľ podnik chce zostať konkurencieschopný, musí väčšinou použiť metódy ako je Lean Manufacturing, obmedziť rôzne plytvania či zásoby a použiť Six Sigma metodiky k zvýšeniu kvality výrobkov. Zavedením týchto metód podniky prinášajú výrobky na trh rýchlejšie, zaisťujú si spokojnosť zákazníkov a udržujú svoj podiel na trhu. Zvýšenie produktivity výroby zahŕňa aj zber a analýzu údajov a tvorbu efektívnych rozhodnutí. Zabezpečenie úspechu týchto iniciatív často závisí aj na spoločnom zdieľaní dát a ich interpretácii zodpovedajúcim spôsobom.

 

Prechodom z funkčného na procesné riadenie, alebo jeho optimalizáciou, podnik môže získať nasledovné výhody:

  • zvýšenie výkonnosti
  • skrátenie času reakcie na požiadavky zákazníka
  • plnenie požiadaviek na kvalitu
  • zníženie náročnosti riadiacej práce
  • možnosť analyzovania procesov a ich neustále zlepšovanie budúcnosti.

 

Väzba medzi podnikovými informačnými systémami a procesmi je nepopierateľná a veľmi úzka. Výsledkom nasadenia podnikových IS môže byť zlepšenie podnikových procesov. To je našim hlavným cieľom v štádiu implementácie eso/es, ale aj jeho rozvoja v budúcnosti.

 

V rámci implementácie eso/es je našou prioritou optimalizácia podnikových procesov a eliminácia úzkych miest. V rámci SWOT analýzy sú skúmané všetky oblasti a procesy, ktoré v organizácii prebiehajú a majú súvis s informačným systémom. Zisťuje sa stav v akom sa analyzované procesy nachádzajú. Účelom SWOT analýzy nie je podať zoznam silných a slabých stránok podniku, ale použiť jej výsledky ako podklad pre identifikáciu kritických oblastí a návrhov na tuning procesov súvisiacich s informačným systémom. To všetko v súlade s víziami a strategickými podnikovými cieľmi.

 

Počas implementácie eso/es našim cieľom je napríklad vylepšiť MRP, CRP v podniku, znížiť zásoby, optimalizovať prácu v sklade, zjednodušiť komunikáciu v rámci podniku aj s externým prostredím, získať podklady pre dobré manažérske rozhodovania. Teda zvýšiť IQ podniku.

 

Implementáciu eso/es realizujú skúsení a trénovaní konzultanti, ktorí sú pripravení podeliť sa o svoje know-how. Konzultanti sú zároveň aj spolutvorcovia eso/es, kde je posledné roky našou snahou vyvíjať funkcionalitu, ktorá v konečnom hľadisku pomôže zvýšiť produktivitu vášho podniku.