Biznis analýzy s eso/Discovery

Biznis rozhodnutia s eso/eseso/Discovery je aplikácia slúžiaca na rôzne biznis analýzy a prehľady údajov nachádzajúce sa v podnikovom informačnom systéme. Patrí do skupiny tzv. Business Intelligence (BI) riešení. Je určená pre manažment na rôznych stupňov riadenia.

 

Údaje v eso/Discovery sú vizuálne zobrazované v troch komponentoch. Zoznam, agregovaný zoznam a graf. Komponenty sú navzájom  synchronizované. Ak si napríklad v grafe vyberiete určitú oblasť, alebo si vytvoríte výber údajov v zozname, ostatné komponenty okamžite zareagujú. Intuitívne triedenie, výber a filtrovanie údajov, vnáranie sa k podrobnejším údajom v celom systéme je samozrejmosťou. 

 

Nad údajmi existujú rýchle filtre, dátumové tlačidlá a "search" panel. Okrem vlastných pohľadov na údaje, ktoré si vytvoríte podľa vlastnej fantázie, sú tiež pripravené štandardné pohľady typu TOP 5 (10, 30)  BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare - porovnávanie údajov za rôzne časové obdobia.

 

Používateľ si namodeluje svoj pohľad na údaje, môže si ho uložiť (prípadne pre viacerých používateľov) opätovne otvoriť a aktualizovať v ňom údaje. Aplikácia umožňuje export grafu do prezentácie alebo údajov do Excelu.

 

eso/Discovery je intuitívny nástroj, nevyžaduje v podstate žiadne školenie a je k dispozícii na použitie prakticky ihneď po nainštalovaní.

 

Všetky údaje sú uložené v super rýchlej a jedinečnej in-memory technológii. Oproti OLAP databázam je mnohonásobne rýchlejšia a zaberá asi 10% priestoru v pamäti. Obrovskou výhodou eso/Discovery je dátová previazanosť so základným informačným systémom eso/es. Odpadá potreba vytvoriť rozhranie medzi ERP a BI aplikáciou.

Nástroje pre vaše biznis rozhodnutia

Funkcionalita - BI systém mis/esInformačný systém eso/es má prepracované nástroje na vyhodnocovanie a analýzu údajov. Tie sú usporiadané hierarchicky pre prácu od bežných používateľov po top manažment podniku.

 

Ad Hoc Query Tools

V eso/es možno v každom zozname (tabuľke) údajov rýchlo a intuitívne získať základné informácie (súčty, počty, maximálnu, minimálnu, priemernú hodnotu) ľubovoľného číselného stĺpca za vybraté riadky. Riadky je možné vyberať cez rýchle alebo štandardné filtre, prípadne cez prednastavené filtre k danému zoznamu. Filtre si môže používateľ ukladať a použiť pri ďalšom vyhľadávaní. S vysokou pravdepodobnosťou tento nástroj používateľovi stačí pri bežnej práci so systémom.

 

Report Generator

Aplikácia eso/es obsahuje niekoľko stoviek štandardných reportov (zostáv) po jednotlivých oblastiach. V nich je možné zadať výberové podmienky, triedenia, pridať/uberať stĺpce, definovať medzisúčty, vzhľad stĺpcov a mnoho ďalšieho. Výsledkom je report, ktorý môže používateľ modifikovať a uložiť pre seba, skupinu alebo celý podnik. Výbornou vlastnosťou Report Generátora je možnosť porovnávať akékoľvek číselné údaje podľa intuitívne zadané obdobia (roky, mesiace, kvartály, týždne, dni).

 

Dashboards

Dashboard je nástroj, ktorý v jednom okne aplikácie zobrazí základné údaje z rôznych oblastí. Údaje sú zobrazované formou zoznamu (tabuľky), grafu, indikátora (grafický ukazovateľ vo forme rýchlomeru), alebo tzv. alertu, ktorý sa ozve ak nastane nejaký stav v systéme. Dashboard je možné zobraziť okamžite po prihlásení sa do systému, alebo môže tvoriť pevnú časť plochy aplikácie. Každý používateľ môže mať viac Dashboardov.

 

BI eso/Discovery

Analytický nástroj slúžiaci pre manažment a biznis. Prepojený s eso/es, pracujúci na výkonnej in-memory technológii. Prednastavené pohľady TOP 5 (10, 30) BOTTOM 5 (10, 30), ABC analýzy, Timeline či Compare. Rýchly a intuitívny, ihneď k dispozícii.