Prednosti informačného systému eso/es

Prednosti - informačný systém ERP eso/esViac automatizácie, štíhlejšia výroba, vyššia produktivita podniku:

 • Výborná funkcionalita vylepšujúca podnikové procesy v oblasti financií, nákupu a skladov, predaja, expedície, samotnej výroby a jeho riadenia.
 • Pokročilé metódy plánovania MRP, CRP. Podpora Kanban, Supermarket. Prioritizácia výroby a optimalizácia využitia výrobných kapacít. Ganttov diagram výrobného plánu.
 • Optimalizácia nákupu a zásob.
 • Riadené sklady - WMS.
 • Automatizovaná expedícia.
 • Prepracovaný zber prevádzkových údajov z výroby.
 • Prepojenie s výrobnými technológiami, vážnymi systémami, baličkami, etiketovačkami, priemyselnými počítačmi.
 • CRM pre obchodných zástupcov synchronizované so základným podnikovým systémom.
 • Ergonomické používateľské prostredie. Žiadna duplicita vstupov, rýchle prehľady, grafy, vlastné prispôsobiteľné formuláre.
 • Výkonný, hierarchicky usporiadaný reporting system. Ad Hoc Query Tools, Report Generator, Dashboard systém a nad tým rýchly a intuitívny analytický nástroj eso/Discovery pre správne biznis rozhodnutia.
 •  ... a mnoho ďalšieho, pričom aplikáciu neustále vylepšujeme.

 

Špičková technológia pre Vašu budúcnosť:

 • „Cloud ready“ architektúra. Informačný systém eso/es je okamžite pripravený na prácu v dátovom centre s virtuálnym prostredím. Klient eso/des je schopný bez problémov pracovať s aplikáciou eso/es cez Internet.
 • Platformová nezávislosť aplikácie. Podpora Linux, Windows, AIX, OS/400, Solaris.
 • Vysoký výkon. Systém zvláda prácu niekoľkých stoviek používateľov. Trojvrstvová architektúra riešenia umožňuje úspešne nasadiť softvér tak v menšej obchodnej spoločnosti ako aj vo veľkom podniku. Použitie in memory technológie.
 • Moderný aplikačný základ eso/es (framework) umožňuje jeho rýchly rozvoj.

 

Ľudia:

 • Know-how a skúsenosti stabilného a neustále trénovaného tímu z HT Solution.
 • Komunikatívnosť, ústretovosť a pro-zákaznícka orientácia.

 

Rýchla implementácia s pridanou hodnotou - 23 ročná prax:

 • Overená metodika ktorú neustále vylepšujeme.
 • Skúsení konzultanti pripravení odovzdať svoje know-how.
 • Individuálny prístup ku každému projektu. Schopnosť prispôsobiť eso/es na špecifické procesy či požiadavky zákazníkov. Implementácia eso/es je výlučne vykonávaná konzultantmi majúcimi dosah na vývojárov. Skrátenie doby reakcie na individuálne požiadavky zákazníkov.
 • Prednastavené parametre podľa odvetvia a štátu.
 • Doba implementácie od 2 do 6 mesiacoch aj pri najväčších projektoch.

 

Pružná a rýchla podpora:

 • Variabilita daná vlastným softvérom - rýchlejšie reakcie na požiadavky zákazníkov.
 • Profesionalita a komunikatívnosť konzultantov.
 • Konzultanti majúci na dosah vývojový tím.
 • Nadštandardné individuálne servisné podmienky (SLA).

 

Výborné referencie:

 • Projekty overené 23 ročnou praxou.
 • Spokojní zákazníci z rôznych segmentov a rôznej veľkosti.
 • Spokojní zákazníci aj s eso/es umiestneným v cloude.

Funkcionalita eso/es

Funkcionalita - informačný systém ERP eso/es 

Zameranie eso/es

Priemysel:

 • potravinársky priemysel (mäsopriemysel, mliekarenská výroba, výroba nealko nápojov a liehovarnícky priemysel, mraziarensky priemysel)
 • strojárstvo
 • elektrotechnický priemysel
 • papierenský priemysel
 • odevný priemysel
 • výroba nábytku
 • metalurgia
 • chemický priemysel
 • stavebné hmoty
 • banský priemysel
 • recyklácia
 • IT.

 

Služby a finančné inštitúcie: 

 • Obchodné a distribučné spoločnosti s rôznorodým predmetom podnikania. Vhodný je najmä pre geograficky rozložené spoločnosti s požiadavkou na online fungujúce predajne alebo sklady.
 • Finančné inštitúcie. Ako kooperujúca aplikácia so základným bankovým, či poisťovacím softvérom.
 • Špeciálne oblasti. Príkladom sú spoločnosti zaoberajúce sa obchodovaním s pohľadávkami alebo poskytujúce služby v zdravotníctve.

 

Informačný systém eso/es optimálne pracuje v stredných a veľkých podnikoch.

 

Skupiny podnikov - tu sa uplatní moderná technológia eso/es "cloud ready" pracujúca s centrálnou databázou, s možnosťami konsolidácie údajov, podporujúca rôzne jazyky a legislatívy a medzinárodné účtovné štandardy (IAS / IFSR).

 

 

Dostupné jazykové verzie Podporovaná legislatíva štátu
slovenčina Slovenská republika
čeština Česká republika
angličtina Švajčiarsko
maďarčina Maďarská republika
chorvátčina Chorvátsko
srbčina Bosna a Hercegovina
ruština Ukrajina

 

Implementácia informačného systému eso/es

Implementácia a optimalizáciaImplementácia, alebo aj projekt dodávky informačného systému, zásadne ovplyvňuje mieru naplnenia očakávaní podniku od nového systému. Implementácii eso/es venujeme vysokú pozornosť a samotnú metodiku vylepšujeme už viac ako 22 rokov.  Aktuálne používame princípy projektového radenia  ICB (IPMA Competence Baseline) od spoločnosti IPMA. V prípadoch vývoja na mieru používame agilné metódy riadenia SCRUM a KANBAN.

 

Informačný systém eso/es implementujú výlučne interní konzultanti z HT Solution. Tí sú pripravení odovzdať veľa získaných poznatkov z predchádzajúcich projektov. Majú tiež priamy dosah na vývojárov systému. To vytvára predpoklady pre jeho rýchlejšie a bezproblémovejšie zavedenie, s pokrytím špecifických požiadaviek či podnikových procesov.

 

Fázy projektu dodávky informačného systému eso/es:

 • Zahájenie. Kick-off meeting. Vytvorenie projektového tímu za obe strany. Definovanie harmonogramu projektu.
 • Analýza a návrh. SWOT analýza existujúceho stavu podnikových procesov a potrieb. Dokumentujú sa podnikové procesy, materiálové a komunikačné toky súvisiace s informačným systémom. Identifikujú sa úzke a kritické miesta. Návrh optimalizácie procesov v súlade s cieľmi projektu. Popis vízie ako je možné zlepšiť chod spoločnosti po zavedení eso/es do praxe okamžite, ale aj perspektívne.
  Výsledkom míľniku je materiál „Cieľový koncept“, podľa ktorého potom prebiehajú ďalšie etapy procesu dodávky informačného systému. Dokument podlieha schváleniu oboch strán.
 • Implementácia. „Customizácia“ riešenia, inštalácia aplikácie, migrácia dát z pôvodného softvéru.
 • Školenia, odovzdávanie, testovanie, pilotná prevádzka.
 • "Go live“. Spustenie eso/es do produkčnej prevádzky po procesoch. Zvýšený dohľad a Hotline podpora.

 

Proces zavedenia ERP eso/es do produkčnej prevádzky netrval dlhšie ako 6 mesiacov ani pri najväčších projektoch.

Podpora a servis

Podpora na eso/es je postavená na skúsených konzultantoch a na servise vlastnej aplikácie priamo z vývojových pracovísk. Tým sa výrazne skracuje reakcia aj na náročnejšie požiadavky zákazníkov. U existujúcich zákazníkoch systému eso/es je jeho podpora hodnotená mimoriadne pozitívne.

 

Štandardné servisné služby zahrnuté už v paušálnom poplatku:

 • Hotline poradenská služba v trvaní do 15 minút
   
 • Hotline služba pre odstraňovanie problémových situácií:
  Bežný problém - Hotline služba počas pracovnej doby
  Kritický problém - Hotline služba nepretržite
   
 • Konzultácie a poradenská činnosť v dohodnutom rozsahu
 • Legislatívna aktualizácia
 • Nové verzie eso/es pre zakúpené moduly
 • Používateľská dokumentácia.

 

Servisné podmienky sú konkretizované v servisnej zmluve dohodou podľa individuálnych potrieb zákazníka.

Technológia eso/es v kocke

Použité technológie JAVA, J2EE, Swing, IBM WebSphere AS, Android, HTML, SOA, in-memory a ďalšie
Databáza IBM DB2
Server - podporované operačné systémy Linux (RedHat, Suse, CentOs, ...), MS Windows Server, OS/400
Klient - podporované operačné systémy MS Windows, Linux, OS X
Požiadavky na klientske zariadenie voľných 512 MB RAM, rozlíšenie 1366x768, 100 MB voľného priestoru na HDD, min. Windows 7, alebo Linux, Java 1.7 a novšia
Vzdialený prístup podpora on-line práce klienta eso/es cez Internet bez potreby Citrix alebo Windows terminálových služieb
Požiadavky na vzdialený prístup min. 5 Mbit/s pre 5 klientov, potom pre každých ďalších 10 klientov plus 1 Mbit/s
Komunikačné možnosti s okolím WebServices, RMI, CORBA, EDI, XML, Storované procedúry a ďalšie.  Na iný HW: RS232, TCPIP a ďalšie.